SRI PRAMOD KUMAR PADHI, (ORS)

Executive Officer

Incumbency Chart of Executive Officer :

Sl No
NAME   
FROM
TO
1
Dr. Narahari Das 01.05.1960 20.05.1960
2
Dr. D. Mukund Rao 20.05.1960 22.07.1961
3
Dr. A.K. Dev 23.07.1961 22.01.1968
4
Sri B.C. Patnaik 21.01.1968 09.04.1970
5
Sri N.C. Patro 04.04.1970 28.05.1971
6
Sri N.N. Nayak 28.05.1971 27.07.1973
7
Sri A.D. Rao 27.07.1973 07.10.1973
8
Sri Srinivas Sahu 08.10.1973 31.08.1976
9
Sri K. G. Patnaik I/c 01.09.1976 02.10.1976
10
Sri P.D. Pradhan  02.10.1973 05.12.1978
11
Sri S. Ch. Satapathy 06.12.1978 26.05.1981
12
Sri K.G. Patnaik I/c 26.05.1981 09.06.1981
13
Sri Chandramani Swain 10.06.1981 03.09.183
14
Sri P.  Acharya 04.09.1983 28.04.1988
15
Sri P. N. Parida 29.04.1988 21.10.1990
16
Sri G. Patro 22.10.1990 28.03.1991
17
Sri N.M. Patnaik 28.03.1991 06.01.1994
18
Sri R. N. Patnaik 07.01.1994 23.06.2000
19
Sri R.K. Routray 24.06.2000 08.08.2005
20
Sri S. N. Tripathy 08.08.2005 30.08.2007
21
Sri Balaji Sahu 30.08.2007 01.01.2007
22
Sri Janak Kumar Nayak O.A.S. 01.01.2010 12.10.2010
23
Sri R.K. Khora 12.10.2010 23.07.2012
24
Sri Motilal Sahu 23.07.2012 26.07.2015
25
Sri S.K. Nandi I/c 27.05.2015 13.02.2015
26
Sri Ratan Kumar Patnaik 13.02.2015 17.06.2015
27
Sri Bishnu Bisoi 17.06.2015 15.09.2017
28
Sri Alok Ranjan Samantaray 15.09.2017